റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർമാർ നയിക്കുന്ന പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങ് ക്‌ളാസുകൾ ആരംഭിച്ചു; ഫോൺ : 9447975913

വിവിധ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന യുവതീ യുവാക്കൾക്കായി ചേർത്തല മതിലകം ലാഫിയാലൂ പിഎസ് സി കോച്ചിങ്ങ് സെന്ററിൽ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങ് ക്‌ളാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർമാരാണ് ക്ളസുകൾ നയിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഈവനിംഗ് ക്‌ളാസുകളും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഫുൾ ടൈം ക്‌ളാസുകളും … Continue reading റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർമാർ നയിക്കുന്ന പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങ് ക്‌ളാസുകൾ ആരംഭിച്ചു; ഫോൺ : 9447975913