ചിന്താ ജെറോമിന് അധികാരത്തിന്റെ മതിഭ്രമം ബാധിച്ചുവെന്ന് സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടെ ഭാര്യ

എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി വിലയിരുത്തിയ യുവജന കമ്മിഷൻ അദ്ധ്യക്ഷ ചിന്താ ജെറോമിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടെ ഭാര്യയും മുൻ എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവുമായ സീനാ ഭാസ്ക്കർ രംഗത്തെത്തി. അധികാരം മനുഷ്യനെ മദി ചിത്തനാക്കും. സ്വന്തം സഖാവ് പിടഞ്ഞ് വീണ് നിശ്ചലനാവുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ ഒരു സഹോദരനാകും. കാരണം അവർ അധികാരത്തിന്റെ പടികൾ ചവിട്ടിക്കയറാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ഇത്തരം അർബുദങ്ങളെ തുടച്ചുമാറ്റണമെന്നും അവർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം

അധികാരം മനുഷ്യനെ മദി ചിത്തനാക്കും. സ്വന്തം സഖാവ് പിടഞ്ഞ് വീണ് നിശ്ചലനാവുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ ഒരു സഹോദരനാകും…

കാരണം അവർ ചവിട്ടിക്കായറാനുള്ള പടവുകൾ തീർക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്…

രക്തസാക്ഷികളും സഖാക്കളും ‘ ഉയരുപതാകെ പാറുപതാകെ വാനിലുയർന്ന് പാറുപതാകെ ‘ എന്ന് ചങ്കു പൊട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സ്വപ്ന ലോകത്തിലേയ്ക്ക് മറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഉയർച്ച… ഉയരും ഞാൻ…. പടരും ഞാൻ നാടാകെ…

പക്ഷേ ഈ പടർച്ച ഒരു അർബുദമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് കൂടെയുള്ളവർക്കുണ്ട്… ഇവരെ ഉയർത്തിയവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവും…

സമൂഹത്തെ കടന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അർബുദങ്ങളെ ഭേദമാക്കാൻ സമയമതിക്രമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു…

‘ Come and see blood on the Street ‘ എന്ന് പാടിയ നെരൂദയ്ക്ക് ചിന്ത ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ ഭ്രാന്താണൊ???
ശ്രീമതി. ചിന്താ ജറോമിനും, സിന്ധു ജോയിക്കും നമോവാകം..