ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം: 100 % ഗ്യാരന്റി; ചേർത്തലയിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്‌ളാസ് തുടങ്ങി; ഫോൺ : 9447975913

ഇത് ട്രോൾ അല്ല. പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ പാർലമെൻറ് തലം വരെയുള്ള ഭരണ നടത്തിപ്പുകാർക്കും നികുതിദായകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ക്ലാസുകൾ ! ചേർത്തല മതിലകം ലാഫിയാലൂ പബ്ലിക്ക് സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് 100 % ഗ്യാരന്റിയുള്ള സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്‌ളാസ് നടത്തപ്പെടുന്നു.  ഇംഗിഷ് സംസാരിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ആർക്കും ക്‌ളാസിൽ … Continue reading ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം: 100 % ഗ്യാരന്റി; ചേർത്തലയിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്‌ളാസ് തുടങ്ങി; ഫോൺ : 9447975913